Menu

Vedtægter mm

Find Gaurslund IF Fodbolds vedtægter i her:

Link til vedtægter her

Link til frivilligheds håndbog

Politik for betaling af forplejning til møder

 

Interessekonflikt/inhabilitets regler for Gauerslund IF Fodbold.

Nedenstående retningslinjer gælder for såvel medlemmer af bestyrelsen og udvalg i tilknytning de nævnte, som for personer, der er udpeget til at deltage i behandlingen af en sag. I det efterfølgende betegnes den, der er omfattet af nævnte personkreds, som “vedkommende” eller ”vedkommende person”.

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal forlade mødelokalet under sagens behandling og må ikke yde nogen rådgivning i sagen til dem, der skal deltage i sagens behandling eller i en del af sagens behandling

Inhabilitet foreligger i henhold til, hvis

1. Vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

2. Vedkommende persons ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

3. Vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,

4. Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommende persons upartiskhed.

Oplysningspligt: Vedkommende person har pligt til at oplyse bestyrelsen eller udvalg herom, hvis man er bekendt med, at der for ens eget vedkommende er forhold, som kan medføre inhabilitet. Oplysningen gives så vidt muligt til bestyrelsen eller udvalget, inden det aktuelle møde afholdes.

Ved behandling af generelle sager skal vedkommende, der uden at være inhabil men kan have en særlig interesse i sagen eller er knyttet til andre med en mulig interesse i sagen, oplyse bestyrelsen eller udvalget herom.

Stillingtagen til eventuel inhabilitet: Bestyrelsen, udvalgets stillingtagen til et spørgsmål om inhabilitet skal fremgå af referatet af det pågældende forums møde. Vedkommende må ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om sin inhabilitet og skal forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om spørgsmålet.

Luk